Info

Stockholm Lidingö American Model Railroad Association

SLAMRA

SLAMRA är en modelljärnvägsklubb som har sin klubblokal på Lidingö, ett stenkast från Stockholm.

Vi kör DCC med LocoNet och bygger moduler i N-skala (1:160) efter Amerikansk förebild, men även europeisk förebild förekommer.

 

Moduler

Många känner nog igen sig med att det kan vara svårt att hemma få plats med en komplett modelljärnväg.

Med ett modulsystem behöver man endast bygga en liten modul som lättare kan förvaras i hemmet.

När vi har en körning tar de som vill med sig sin modul och kopplar ihop den med de andras, vilket medför att vi kan bygga varierande layouter i olika storlekar där den befintlig lokalens storlek är begränsningen.

 

Kontaktperson

Matti Virtanen

070-879 93 43

(+46708799343)

 

Adress

Christinaskolan

Lidingö

SWEDEN

 

Medlemskap

Medlemskap i SLAMRA är öppet för intresserade i alla åldrar.

Medlemskap ger dig tillgång till följande förmåner:

  • Rätt att ta emot och skicka mail till vår maillista
  • Tillgång till klubblokalen & klubbanan
  • Rösträtt på årsstämman
  • Rätt att vara med på SLAMRA’s utställningar

 

Årsavgift

0-20 år = 25 SEK/år

21-25 år = 200 SEK/år

⋝26 år/familj = 350 SEK/år

Familj innefattar hushållsmedlemmar som är skrivna i ett och samma hushåll.

 

Medlemsavgift ska betalas mellan nyår och årsstämma för respektive år.

Årsstämma hålls under januari eller februari månad.

Betalning görs till:

 

Handelsbanken

Clearing: 6158

Konto: 490337511

SLAMRA

SLAMRA is a model railroad club located on Lidingö, near Stockholm.

We are using DCC with LocoNet and build modules in N-scale (1:160) following US prototypes and other countries.

 

Modules

Many people have limited spaces and may have difficulty to have space for a complete model railroad at home.

With a modular system, you only need to build a small module that can more easily be kept in the home.

When we have a meeting, everyone can bring a module and connect it to others, that makes it possible to create different layouts in different sizes where the existing size of the room is the limit.

 

Contact person

Matti Virtanen

070-879 93 43

(+46708799343)

 

Address

Christinaskolan

Lidingö

SWEDEN

 

Membership

Membership in SLAMRA are open for all in all ages.

Membership gives you the following benefits:

  • The right to receive and send email to our mailing list
  • Access to the club premises and club layout
  • Voting rights at the Annual General Meeting
  • The right to participate in SLAMRA exhibitions

 

Annual fee

0-20 year = 25 SEK/year

21-25 year = 200 SEK/year

⋝26 year/family = 350 SEK/year

Family includes household members that are written in the same household.

 

Membership fee is payable between New Year and Annual General Meeting for each year.

Annual meeting are held during January or February.

Payment is made to:

 

Handelsbanken

Clearing: 6158

Account: 490337511

Copyright © All Rights Reserved